--> Skip to main content

Soal UTS / PTS SD Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013

Soal UTS / PTS SD Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 merupakan Kumpulan Latihan Soal Penilaian Tengah Semester Kelas 6 SD Kurikulum 2013 yang dapat rekan guru sekalian gunakan untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan Soal Ulangan Tengah Semester bagi peserta didik.

Saat ini Ujian Tengah Semester ( UTS ) lebih dikenal dengan sebutan Penilaian Tengah Semester ( PTS ) dimana tahap ini merupakan tahap evaluasi bagi peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar dalam kurung waktu setengah semester.
Soal UTS kelas 6 semester Genap K13, soal uts kelas 6 semester 2 Revisi 2018/2019, soal tematik kelas 6 semester 2, soal uts kelas 6 sd semester 2 dan kunci jawaban

Pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dengan penerapan Kurikulum 2013 pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan beberapa tema, dimana setiap tema terdiri dari 3 subtema yang mana tiap subtema tersebut terdiri dari 6 pembelajaran.

Contoh Soal PTS/UTS Kelas6


Soal Penilaian Tengah Semester diramu berdasarkan Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) tiap tema pada jenjang kelas peserta didik. Adapun Soal UTS Kurikulum 2013 Kelas 6 terdiri dari beberapa kompetensi dasar muatan mata pelajaran, antara lain: PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP).

Berikut ini Contoh Soal PTS Kelas 6 Tema 6-7 Subtema 1-3

1. Kegiatan yang biasanya dilakukan saat malam hari untuk menjaga keamanan kampung ialah…

a. Ronda malam

b. Bergandang

c. Belajar

d. Sahur

2. Salah satu cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan rumah ialah…

a. Membuang sampah disungai

b. Menebang pohon disekitar rumah

c. Membuang sampah pada tempatnya

d. Melakukan tebang pohon sembarangan

3. Pengertian dari Hak yang paling tepat ialah….

a. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang

b. Sesuatu yang tidak mutlak menjadi milik seseorang

c. Sesuatu yang tidak harus nya dimiliki oleh seseorang

d. Sesuatu yang wajib dimiliki seseorang

4. Salah satu hal warga negara ialah mendapat perlindungan hukum, hal ini terkandung dalam UUD 1945 Pasal…

a. 27 ayat 1

b. 27 ayat 2

c. 27 ayat 3

d. 27 ayat 4

9. Berikut ini tanda masa puber dari anak perempuan ialah kecuali…

a. Mengalami menstruasi

b. Tumbuhnya payudara

c. Mimpi basah

d. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan dan ketiak

10. Berikut ini tanda masa puber dari anak laki-laki ialah…

a. Mengalami mimpi basah

b. Mengalami menstruasi

c. Tumbuhnya payudara

d. Suara menjadi halus

11. Masa awal pubertas ketika berusia…tahun

a. 7-8 tahun

b. 10-11 tahun

c. 13-14 tahun

d. 16-17 tahun

12. Keluarnya seperma secara tidak disadari pada saat tidur disebut…

a. Mimpi bertemu teman

b. Ngompol

c. Mimpi kencing

d. Mimpi basah

13. Proklamasi berasal dari kata “proclamatio”. Kata tersebut berasal dari bahasa…

a. Inggris

b. Perancis

c. Yunani

d. Perancis

14. Indonesia merdeka pada…

a. 17 Agustus 1945

b. 18 Agustus 1945

c. 17 Agustus 1946

d. 17 Agustus 1999

15. Slogan milik bangsa Indonesia yang berisi menjaga keutuhan dan kemerdekaan ialah…

a. Bersatu kita Teguh Bercerai Kita Runtuh

b. Tut Wuri Handayani

c. Bhineka Tunggal Ika

d. Ing Ngarso Sung Tuladha

16. Contoh melestarikan budaya nasional ialah kecuali…

a. Berkompetisi dalam meraih prestasi

b. Menggunakan produk dalam negeri

c. Menggunakan produk luar negeri

d. Menghormati sesama

17. Pengerian dari Interval ialah…

a. Sebuah jangka ( langkah) dari nada ke nada lainnya

b. Pengulanagn nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi

c. Susunan berjenjang dari nada-nada pokok

d. Perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu

18. Pengertian dari “Prim” pada interval musik ialah…

a. Interval nada dari nada satu ke nada yang sama

b. Interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya

c. Interval nada dari nada satu ke nada ketiga

d. Interval dari nada kesatu ke nada keempat di atasnya

19. Pengertian dari tari berpasang-pasangan ialah…

a. Karya tari yang diperagakan oleh seorang penari

b. Karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari

c. Karya tari yang diperagakan oleh 3 orang penari

d. Karya tari yang dperagakan oleh 4 orang penari

20. Contoh tari berpasang-pasangan ialah…

a. Tari payung

b. Tari jaipong

c. Tari gambyong

d. Tari saman

1. Tanggung jawab sebagai murid ialah…

a. Bermain sepanjang hari

b. Belajar dengan tekun

c. Membantu orang tua

d. Mengerjakan pr

2. Landasan konstitusional negara Indonesia ialah…

a. Pancasila

b. Peraturan menteri

c. UUD 1945

d. Peraturan presiden

3. Nilai nilai yang terkandung dalam sila ke satu Pancasila ialah kecuali…

a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa

b. Memerima perbedaan terhadap sesama

c. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama

d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain

4. Nilai nilai yang terkandung dalam sila ke dua Pancasila ialah kecuali…

a. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

b. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira

c. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama

13. Wewenang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri ialah pengertian dari...

a. Tujuan diproklamasikan kemerdekaan bangsa indonesia

b. Makna proklamsi kemerdekaan

c. Pengertian dari proklamsi kemerdekaan

d. Unsur dari proklamsi kemerdekaan

14. Tujuan negara berdasarkan pembukaan UUD 1945 ialah kecuali…

a. Melindungi segenap bangsa dan negara

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Memicu keributan

15. Berikut ini anggota negara yang tergambung dalam ASEAN yaitu kecuali…

a. Indonesia

b. Mesir

c. Myanmar

d. Philipina

16. Negara yang luas nya sangat kecil dibanding dengan negara lainnya ialah…

a. Malaysia

b. Vietnam

c. Singapura

d. Laos

17. Dilihat dari sifatnya, reklame terdiri dari kecuali…

a. Reklame peringatan

b. Reklame permintaan/ajakan

c. Reklame penerangan

d. Reklame visual

18. Contoh dari reklame media visual yaitu kecuali…

a. Baliho

b. Spanduk

c. Brosur

d. Buku

19. Lagu “Ibu Kita Kartini” diciptakan oleh…

a. W.R. Supratman

b. Ibu sud

c. Ismail Marzuki

d. Pak kasur

20. Lagu “Suwe Ora Jamu”, berasal dari daerah…

a. Jawa barat

b. Jawa tengah

c. Jawa timur

d. Bali

1. “Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan”

Pernyataan di atas merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sila ….

a. Sila pertama

b. Sila ke dua

c. Sila ke tiga

d. Sila ke empat

2. Bunyi ayat Pancasila sila ketiga ialah ….

a. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

b. Persatuan Indonesia

c. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

d. Ketuhanan yang Maha Esa

3. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ….

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2

“Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang.”

4. Nilai yang terkandung dalam paragraf di atas adalah ….

a. Gotong royong kerja keras

b. Semut yang mandiri

c. Semut yang mengerjakan sesuatu harus selalu bersama-sama

d. Semut yang mencari makanan

5. Salam pembuka pada pidato berisi tentang ….

a. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas.

b. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan

digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan.

c. Berisikan kalimat sapaan (selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain)

d. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan.

6. Inti pada pidato berisi tentang ….

a. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas.

b. Berisikan kalimat sapaan (selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain

c. Berisi kalimat salam penutup seperti “terima kasih”.

d. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan.

9. Membersihkan alat reproduksi saat mandi dan setelah buang air merupakan salah satu upaya ….

a. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi

b. Menjaga kebersihan alat reproduksi

c. Menjaga kesehatan alat produksi

d. Menjaga kebersihan diri

10. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kecuali…

a. Selalu memakai celana dalam yang bersih, kering

b. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun

c. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil

d. Tidak mengganti pembalut sama sekali

11. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi ….

a. Kanak-kanak, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut

b. Kanak-kanak, balita, dewasa, usia lajut, dan remaja

c. Balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut

d. Usia lanjut, dewasa, remaja, balita, dan kanak-kanak

12. Peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa disebut dengan…

a. Masa balita

b. Masa kanak-kanak

c. Masa remaja

d. Masa dewasa

13. Komunitas dalam ASEAN memiliki 4 bagian utama yaitukecuali…

a. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi.

b. Meningkatkan perlindungan lingkungan.

c. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan.

d. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio.

14. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ialahkecuali…

a. Pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

c. Pembentukan kurikulum sekolah di negara–negara ASEAN

d. Pertukaran kunjungan antarseniman ASEAN

15. Peran kerjasama didalam bidang Pendidikan dalam lingkup ASEAN adalah…

a. Menjalin kerja sama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

b. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikankuliah di universitas negara lain.

c. Mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d. Pertukaran kunjungan antarseniman ASEAN

16. Contoh kerjasama ASEANdalam bidang sosial budaya ialah kecuali…

a. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN

b. Kerja sama promosi pariwisata

c. Meningkatkan perlindungan lingkungan

d. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA-Games setiap dua tahun sekali

17. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, tari dibedakan menjadi…

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

18. Tari Legong dimainkan dengan alat bantu yaitu…

a. Payung

b. Selendang

c. Kipas

d. Piring

19. Pisau, kapak, martil, gergaji dan ampelas digunakan dalam pembuatan patung berbahan ….

a. Kayu

b. Tanah liat

c. Bubur kertas

d. Kertas

20. Saat membuat patung dari bubur kertas, kertas harus direndam salama…sampai lunak

a. 1 jam

b. 6 jam

c. 12 jam

d. 24 jam

Untuk versi yang lebih lengkap dari Soal PTS Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Tema 6-7 Sub 1-3 di atas maka bapak dan ibu Guru dapat mendowload gratis gratis pada link yang telah disediakan di bawah

Download Soal UTS / PTS SD Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013


Soal PTS Semester 2 Kelas 6 Kurikulum 2103 berikut ini sudah dilengkapi dengan Kunci jawaban, tapi tetap disarankan agar mengeditnya sesuai dengan bahan ajar masing-masing. Juga perlu rekan Guru ketahui bahwa Soal PTS Kelas 6 Semester Genap berikut ini dapat di unduh gratis sesuai dengan kode file download dalam kurung dengan perincian sebagai berikut :

Soal PTS Kelas 6 Semester 2 Tema 6 Sub 1-2 ( pts6t6s12 )

Soal PTS Kelas 6 Semester 2 Tema 6-7 Sub 3-1 ( pts6t67s31 )

Soal PTS Kelas 6 Semester 2 Tema 7 Sub 2-3 ( pts6t7s23 )

Silahkan rekan Guru sekalian Download Contoh Soal PTS/UTS SD Kelas 6 Kurikulum 2013 Semester 2 Lengkap dengan Kunci Jawaban sesuai dengan kode download dalam kurung yang ada di atas melalui tautan di bawah
pts6t6s12   pts6t67s31   pts6t7s23 
Terimakasih telah membaca artikel tentang Download Soal PTS/UTS SD Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap dengan Kunci Jawaban, Dapatkan update Soal PTS SD langsung ke smartphone anda dengan mengikuti web kami disini >> Follow
BAGIKAN KE
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar